Wat na overlijden?

De overheid verplicht u om de nalatenschap aan te geven. Want u moet daarop een erfbelasting betalen. Die belasting wordt geheven op het nettoactief: dat is wat overblijft nadat de passieve nalatenschap (schulden en begrafeniskosten) afgetrokken zijn van de actieve (roerende en onroerende goederen). Lees meer

De overheid verplicht u om een nalatenschap aan te geven. Want u moet daarop een erfbelasting betalen, in het Vlaams Gewest geïnd door de Vlaamse Belastingdienst.

De belasting wordt geheven op het nettoactief: dat is wat overblijft nadat de passieve nalatenschap (schulden en begrafeniskosten) zijn afgetrokken van de actieve (roerende en onroerende goederen).

Lees meer

Bij de Federale Pensioendienst kan de langstlevende echtgeno(o)t(e) of de erfgenaam in rechte lijn of elke andere persoon die kan aantonen dat hij/zij de uitvaartkosten heeft betaald een begrafenisvergoeding ontvangen. Dit geldt enkel wanneer de FPD ‘dienst betalingen’ het rustpensioen van de overledene vastbenoemde ambtenaar uitbetaalde. Indien het rustpensioen van de overledene niet door de FPD werd uitbetaald, dan moet u zich wenden tot de instelling die het rustpensioen uitbetaalde. Overlevings-, vergoedings-, rust- en koloniale pensioenen hebben geen recht op een begrafenisvergoeding.  Lees meer.

De werkgever dient zo snel mogelijk op de hoogte te worden gesteld van het overlijden van de werknemer. Verwittig eerst telefonisch en bezorg hem naderhand een uittreksel uit de overlijdensakte.  Lees meer.

In principe wordt na aangifte bij de burgerlijke stand, het ziekenfonds via de kruispuntbank automatisch op de hoogte gebracht van het overlijden. Toch is het best niet te lang te wachten om zelf uw ziekenfonds te verwittigen. Zeker niet als de overledene een ziektevergoeding of invaliditeitsuitkering genoot. Lees meer.

Het kind van wie één van de ouders is overleden, kan recht hebben op verhoogde kinderbijslag als weeskind. (= zorgtoeslag, vroeger het 'wezenbijslag') Met dit verhoogde bedrag kan de overlevende ouder beter tegemoet komen aan de noden van het gezin en dit zolang hij/zij geen nieuw gezin vormt.

Het kind dat zijn twee ouders heeft verloren of dat geen contact meer heeft met de overlevende ouder, zal automatisch wezenbijslag ontvangen. Lees meer.

Een van de belangrijkste instanties die u moet contacteren is de bank. Wellicht hebben de overledene en u één of meerdere bankrekeningen: persoonlijke rekeningen op zijn/haar naam of op uw naam, of gemeenschappelijke rekeningen van u beiden. Misschien zijn er ook spaarboekjes, effecten-dossiers, een kluis...

De erfgenamen van de overledene moeten alle bankinstellingen informeren waarbij de overledene klant was. Niet iedereen is helemaal op de hoogte van de bankzaken van zijn/haar naaste. Lees meer.

Indien de overledene een levensverzekering had afgesloten, moet de betrokken maatschappij op de hoogte gebracht worden. Vereiste documenten: uittreksel uit de overlijdensakte en doktersattest met vermelding van de doodsoorzaak.

De maatschappij zorgt dan, zoals in het contract bepaald, voor de uitkering van een kapitaal of rente aan de nabestaanden of begunstigden. Lees meer.

De overledene was eigenaar van een onroerend goed: De erfgenamen zullen samen eigenaar worden van het onroerend goed en de plaats innemen van de overledene.

Indien de overledene het onroerend goed verhuurde kunnen de erfgenamen, slechts een einde stellen aan de huurovereenkomst door naleving van de wettelijke voorwaarden B.W. Art. 1742. Lees meer.

Had de overledene abonnementen op kranten, weekbladen, boeken of postorderbedrijven? Verwittig dan zo snel mogelijk de uitgeverijen om de leveringen stop te zetten of over te dragen op naam van een nieuwe contractant. Lees meer.

De wet maakt een onderscheid tussen ‘miskraam’ en ‘geboorte’. Na 180 dagen zwangerschap spreekt de wetgever van ‘geboorte’, ook al overleeft het kindje die niet. Duurde de zwangerschap minder lang, dan spreekt men van een ‘miskraam’. Dit onderscheid is belangrijk voor uw rechten als ouder. Lees meer.