Levensverzekering

Indien de overledene een levensverzekering had afgesloten, moet de betrokken maatschappij op de hoogte gebracht worden. Vereiste documenten: uittreksel uit de overlijdensakte en doktersattest met vermelding van de doodsoorzaak.

De maatschappij zorgt dan, zoals in het contract bepaald, voor de uitkering van een kapitaal of rente aan de nabestaanden of begunstigden. Als een familie een nalatenschap verwerpt, mag deze wel het saldo van de uitvaartverzekering ontvangen op voorwaarde dat zij met naam zijn benoemd of generiek benoembaar zijn (bijvoorbeeld er is maar één dochter en er staat “dochter” gestipuleerd in de verzekering)

Schuldsaldoverzekering

Indien de overledene een lening had, dient u te controleren of die gewaarborgd werd met een schuldsaldoverzekering op zijn/haar naam. Zodra de verzekeringsmaatschappij de uitkering van de schuldsaldoverzekering aan de financiële instelling heeft gestort, wordt de terugbetaling van de lening stopgezet.

Het bedrag van de uitkering zal in het actief van de aangifte van nalatenschap opgenomen worden.

Autoverzekering

De verzekeringsmaatschappij moet onmiddellijk in kennis worden gesteld van het eventuele buiten gebruik stellen van het voertuig. Indien u de inschrijvingsplaat wilt schrappen, stuurt u ze naar de Directie Inschrijvingen Voertuigen. (D.I.V.) De verkeersbelasting wordt geschorst vanaf de dag waarop de inschrijvingsplaat toekomt op deze dienst. Het inschrijvingsbewijs moet bij de wagen blijven.

Terugsturen van de nummerplaat: Stel dat de erfgenamen beslissen de plaat niet te houden, dan moeten zij na het overlijden van de titularis de plaat terugsturen naar de Dienst Inschrijvingen Voertuigen – Schrappingen of in een daartoe voorziene bus teken bij de loketten en antennes van de DIV. Alle kentekenplaten die in de bussen gestopt worden voor het sluitingsuur van de loketten worden geschrapt op datum van de dag zelf.

Ook een mogelijkheid is het kenteken binnen te brengen bij een postkantoor. Je krijgt dan onmiddellijk een bewijs van schrapping.

Hoelang het duurt vooraleer men de nummerplaat moet terugsturen hangt af van verzekeringsmaatschappij tot maatschappij. Vraag dit aan uw bemiddelaar en hij zal er u verder mee helpen.

Wanneer u niet meer in het bezit bent van uw kentekenplaat, moet u naar de politie om een origineel attest van aangifte van onvrijwillige buiten bezitstelling te laten opmaken. De politie kan instaan voor de automatische schrapping.

In alle gevallen ontvangt u via de post een attest van schrapping dat u aan uw verzekeraar kunt overmaken.

Behouden van de nummerplaat:

In geval van overlijden van de titularis kan een gewone kentekenplaat overgedragen worden op naam van de overlevende echtgenoot/note, de overlevende wettelijk samenwonende partner of één van zijn kinderen, voor zover dat het voertuig van de overleden titularis tegelijkertijd ingeschreven werd onder dit plaatnummer en enkel voor de kentekens die na 15/11/2010 in circulatie werden gebracht. De nodige attesten moeten bijgevoegd worden bij het aanvraagformulier.

De overdracht tussen personen ten gevolge van een overlijden kan via uw verzekeringsmaatschappij of rechtstreeks bij de D.I.V. met een ingevulde en ondertekende inschrijvingsaanvraag:

een vignet en de handtekening van de verzekeraar

het inschrijvingsbewijs van het voertuig

een uittreksel van de overlijdensakte

Wanneer het gaat over een overdracht van een kentekenplaat tegelijkertijd met het voertuig dat op die plaat was ingeschreven, moet er geen attest van een keuringsstation op het aanvraagformulier voorkomen. In dit geval moet het originele kentekenbewijs bij de aanvraag tot inschrijving gevoegd worden. De nummerplaat kan overgedragen worden naar de echtgenoot, samenwonende partner of kind binnen de vier maanden na het overlijden. Indien later, dient er een keuring te gebeuren voor een tweedehandsvoertuig.

Enkel bij overdracht tussen echtgenoten dient er geen B.I.V. (Belasting op de Inverkeerstelling) betaald te worden. In alle andere gevallen wel! De erfgenamen zijn gehouden om een uittreksel uit de overlijdensakte over te maken aan de verzekeringsmaatschappij.

Stel dat het overlijden een rechtstreeks gevolg is van het verkeersongeval? Contacteer onmiddellijk de verzekeringsmaatschappij, bij dewelke de bestuurder aangesloten was. Het kan zijn dat er een kapitaal, ten gevolge van het overlijden is verschuldigd aan  de bestuurder en/of de inzittenden.

Overdracht bij oud kenteken (vóór 15/11/2010):

Werkwijze:

administratieve controle bij keuringsbureau (met inschrijvingsbewijs-bewijs laatste keuring en overlijdensakte)

de ontvangen aanvraag ondertekenen en ingevuld terugsturen

het nieuwe kenteken wordt u toegestuurd en ontvangt u na betaling van € 30 (o.v. v. wijziging)

Let op!

vergeet ook niet de gedeeltelijke terugbetaling te vragen van de verkeersbelasting bij de dienst Belastingen Auto’s, en van de autoverzekeringspremie bij de verzekeringsmaatschappij van de overledene.

zolang het voertuig ingeschreven blijft, is men verkeersbelasting verschuldigd.

vergeet ook niet de verzekeringsmaatschappij onmiddellijk in kennis te stellen van het eventuele buiten gebruik stellen van het voertuig en stuur haar een kopie van het bewijs van schrapping van de nummerplaat.

Hospitalisatieverzekering

Vooreerst dient er te worden nagegaan of er nog tussenkomsten verschuldigd zijn voor de periodes van hospitalisatie vóór overlijden. Stel de verzekering op de hoogte van het overlijden en stuur hen desgevallend een uittreksel uit de overlijdensakte op.

Brandverzekering, familiale verzekering

De erfgenamen zijn gehouden om de verzekeringsmaatschappij te verwittigen van het overlijden van de verzekerde. Zij bezorgen de verzekeringsmaatschappij best een kopie van het uittreksel van de overlijdensakte, desgevallend maken zij ook de gegevens over van de overnemer van de verzekering.

Indien zij de verzekering wensen op te zeggen, dienen zij dit schriftelijk te doen.

In sommige omstandigheden is er een aanpassing van de polis en van de premie van de familiale verzekering van toepassing. Vraagt u dit na bij uw verzekeringsbemiddelaar.

Uitvaartverzekering

Indien de overledene een uitvaartverzekering had, dient de betrokken maatschappij onmiddellijk op de hoogte te worden gebracht van het overlijden, zodat met de organisatie van de mogelijke tussenkomst in de kosten van de uitvaart kan gestart worden.

Als een familie een nalatenschap verwerpt, mag deze wel het saldo van de uitvaartverzekering ontvangen op voorwaarde dat zij met naam zijn benoemd of generiek benoembaar zijn. (bijvoorbeeld er is maar één dochter en er staat “dochter” gestipuleerd in de verzekering). Het ondertekenen van de “uitvaartovereenkomst” om het saldo te bekomen, is dus geen “daad van aanvaarding”, zolang de erfgenamen bij naam zijn benoemd of generiek benoembaar zijn. Indien de begunstigden op de uitvaartverzekering als “wettige erfgenamen” beschreven zijn, kan er geen saldo worden uitgekeerd.

Eventuele andere verzekeringen zijn:  reisverzekering, verzekeringen voor inzittenden, verzekering op kunst en antiek…