In principe wordt na aangifte bij de burgerlijke stand, het ziekenfonds via de kruispuntbank automatisch op de hoogte gebracht van het overlijden. Toch is het best niet te lang te wachten om zelf uw ziekenfonds te verwittigen. Zeker niet als de overledene een ziektevergoeding of invaliditeitsuitkering genoot. U kan dit persoonlijk doen aan het loket met een uittreksel uit de overlijdensakte van de overledene of per post, met vermelding van naam, adres en rijksregisternummer.

Gevolgen voor de nabestaanden(weduwe/ weduwnaar/wezen):

  • Hun hoedanigheid als verzekerde moet worden aangepast.
  • Er zal nagegaan worden of zij recht hebben op verhoogde tegemoetkoming voor gezondheidszorgen. Dit hangt af van het jaarlijks bruto inkomen van de weduwe/weduwnaar.
  • Eurocrosskaart inleveren
  • Document invullen op welke rekening de doktersbriefjes mogen teruggestort worden
  • Huurmateriaal inleveren
  • Mantelzorg en palliatieve zorg stopzetten
  • Wit-gele kruis, poetsdienst, familiehulp en warme maaltijden verwittigen

 

Sinds 1 januari 2014 reikt het ziekenfonds geen nieuwe SIS-kaarten meer uit. Uw eID wordt automatisch aan uw nieuw statuut aangepast. Het ziekenfonds reikt nog wel nieuwe klevertjes uit. Wie geen EID heeft, kan terecht bij zijn of haar ziekenfonds voor een ISI+ - kaart.

Overzicht van ziekenfondsen