Woning en nutsvoorzieningen

Huurcontracten

Contract ondertekend voor 01/01/2019

De huurovereenkomst wordt niet automatisch ontbonden door de dood van huurder of van de verhuurder. In het algemeen moeten de erfgenamen van de overledene diens verplichtingen verder zetten. Het overlijden van één van beide partijen is dus geen oorzaak van opzegging. Als de huurder overlijdt, worden zijn rechten en verplichtingen in principe overgedragen op zijn erfgenamen.

Contract ondertekend vanaf 01/01/2019

Het vervolg van de huurovereenkomst hangt af van wie overlijdt:

- de verhuurder: er verandert niets.

- de enige huurder: de overeenkomst eindigt automatisch op het einde van de tweede maand na het overlijden. De erfgenamen betalen dan de huur plus een vergoeding van een maand huur. Binnen die twee maanden mogen ze ook aangeven dat ze de overeenkomst willen voortzetten.

Soms zijn er geen erfgenamen. De verhuurder kan de vrederechter dan vragen om een curator aan te stellen. Die verkoopt de inboedel en geeft de opbrengst daarvan aan de verhuurder.

De overledene was eigenaar van een onroerend goed: De erfgenamen zullen samen eigenaar worden van het onroerend goed en de plaats innemen van de overledene.

Indien de overledene het onroerend goed verhuurde kunnen de erfgenamen, slechts een einde stellen aan de huurovereenkomst door naleving van de wettelijke voorwaarden B.W. Art. 1742.

Wenst u als erfgenaam van de eigenaar het pand zelf te betrekken, laat dan de huurovereenkomst nakijken en informeer u over de mogelijkheden. U kan bijvoorbeeld terecht bij het Eigenaarsverbond. (www.eigenaarsverbond.be) Wenst u als erfgenaam van de eigenaar het pand te verkopen, dan zal de uiteindelijke koper de huurovereenkomst moeten respecteren. Laatstgenoemde koper zal dan desgewenst de opzeg moeten betekenen aan de huurder.

De overledene was huurder van een onroerend goed: Wenst u als erfgenaam van de huurder het pand zelf betrekken, dan is het aangewezen om met de eigenaar te spreken. In principe blijven de afspraken gelden die zijn opgenomen in de huurovereenkomst. Indien er geen schriftelijke huurovereenkomst bestaat, zullen de wettelijke regels moeten worden toegepast. Wilt u het huurcontract opzeggen, dan zal u de bepalingen van het huurovereenkomst moeten naleven. Het is steeds mogelijk om af te wijken van het huurovereenkomst indien de eigenaar hiermee akkoord gaat.

Vergeet niet dat in de meeste gevallen bij het einde van de huurovereenkomst een uittredende plaatsbeschrijving moet gebeuren. Ook de huurwaarborg moet worden vrijgegeven.

Indien er sprake is van een verwerping van de nalatenschap, kunnen nabestaanden enkel daden van goed beheer stellen. Zo mogen zij onderhoud plegen aan onroerend goed, maar mogen zij geen daden van aanvaarding stellen zoals bijvoorbeeld het opzeggen van de huur, het leeghalen van de woning, … Door de nalatenschap te verwerpen, worden zij geacht geen daden als erfgenaam te stellen en mogen zij geen enkele verantwoordelijkheid als zodanig opnemen.

Aanvraag voor een overdracht, een afsluiting of een leegstandstarief aan de nutsvoorzieningsinstanties:

Alle nutsvoorzieningsinstanties, die hun correspondentie op naam van de overledene richten, dienen melding te krijgen van het overlijden.

Ook dient men aan te geven of een contract mag verder lopen op naam van overnemer, beëindigd mag worden of er een leegstandstarief wordt aangevraagd. Had de overledene recht op sociaal tarief voor de contracten van bepaalde nutsvoorzieningen, dan laat de FOD Economie dat automatisch weten aan de nutsvoorzieningsinstantie.

Bij een overname dient men de coördinaten van de overnemer kenbaar te maken. Ingeval van een overname of beëindiging van een contract vragen nutsvoorzieningsinstanties ook het rekeningnummer waarop eventuele tegoeden aan de overledene gestort mogen worden alsook de klantennummers en bij beëindiging van het contract de meterstanden en meternummers

Indien er sprake is van een verwerping van de nalatenschap, kunnen nabestaanden enkele daden als goede huisvader stellen en ter beperking van de schulden.

Zo mogen zij eventueel de contracten van internet, telefonie, GSM en televisie stopzetten. Met betrekking tot de andere contracten dienen nabestaanden zich afzijdig te houden en mogen zij niet overgaan tot betaling opdat zij op deze manier een verantwoordelijkheid opnemen die niet bij hen ligt